AGDER OG TELEMARK

Bergit Haugland | Kjetil Drangsholt | Sissel Annette Marthinsen | Åshild Fløgstad Seilskjær

Kjetil Drangsholt ble valgt inn ved Kirkevalget 11. -12. september 2011. Vi anbefaler å stemme på Bergit Haugland i 2. valgomgang.

Agder og Telemark bispedømme omfatter Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark fylker. Olav Skjevesland er biskop. Mer om Agder og Telemark bispedømme kan du lese på www.kirken.no/agder. Informasjon om hvordan du stemmer finner du på www.kirkevalget.no/. Dette er de kandidatene vi anbefaler dere å stemme på, uprioritert. Trykk på navnene over for å se hva de ulike kandidatene har svart på våre spørsmål. For mer presentasjon av kandidatene og flere kandidater se kirkevalget.no.

Spørsmålene som kandidatene er blitt stilt:

1) Er du enig i at at likestillingsloven skal gjelde, uten unntak, for Dnk (Den norske kirke)?
2) Er du enig i at Dnk skal vedta en felles ekteskapsliturgi for homofile og heterofile?
3) Er du enig i at det er Dnk sin oppgave å arbeide for mindre sosiale og økonomiske forskjeller i Norge og i verden forøvrig?
4) Er du enig i at alle menighetene i Dnk skal miljøsertifiseres (som grønn menighet eller Miljøfyrtårn) og at det kun skal brukes rettferdig kaffe i kirkelig regi?
5) Er du enig i at Dnk skal være åpen for alle som søker dens fellesskap og sakramenter?
6) Er du enig i at Dnk skal være styrt av sine medlemmer gjennom åpne og demokratiske prosesser?
7) Er du enig i at Dnk skal aktivt søke samarbeid med sosiale bevegelser som arbeider for global rettferdighet, fred og menneskerettigheter, og være en tydelig stemme i kampen for et verdig liv for alle?
8 ) Er du enig i at Dnk skal behandle alle likt uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, sosial status og etnisitet?

BERGIT HAUGLAND

47 år

1) JA
2) JA. Som en konsekvens av at jeg er for en åpen og inkluderende kirke så kan jeg ikke se at vi ikke skal ha en lik liturgi for alle som vil gifte seg i kirka.
3) JA. Siden nestekjærligheten utgjør endel av kjernen i min tro så er det helt sentralt for meg å arbeide for en rettferdig fordeling av godene og støtte de som lider både i Norge og i verden forøvrig.
4) JA. Dette høres ut som et godt satsingsområde for menighetene og som en viktig konsekvens av vår plikt til å ta vare på skaperverket.
5) JA.
6) JA.
7) JA.
8 ) JA!

KJETIL DRANGSHOLT

61 år

1. Ja – jeg er enig i dette.
2. Jeg vil arbeide for at Den norske kirke utarbeider en liturgi for de ulikekjønnede og likekjønnede samlivet. Dette forutsetter at kirken overlater ekteskapsinngåelsen til Staten og selv sørger for velsignelsen gjennom liturgiske handlinger.
3. Ja – dette er et viktig anliggende for en relevant kirke der ulikhet er den største trussel mot helse og menneskeverd.
4. Ja.
5. Som kjent er det ett kriterium for medlemskap i Den norske kirke og der er dåpen. Denne nådens kilde åpner for så vel sakramentet, fellesskap og demokratisk påvirkning.
6. Ja – hva skal den ellers styres av?
7. Ja – ubetinget!
8. Ja – ubetinget!

SISSEL ANNETTE MARTHINSEN

39 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

ÅSHILD FLØGSTAD SEILSKJÆR

57 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.