BJØRGVIN

Cathrine Halstensen | Vemund A. Øiestad | Julie-Ane Ødegaard | Marta Onstein | Eivind E. Elseth

Cathrine Halstensen ble valgt inn ved Kirkevalget 11.-12. september. I 2. valgomgang anbefaler vi å stemme på Vemund A. Øiestad og Julie-Ane Ødegaard.

Bjørgvin bispedømme omfatter Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. Halvor Nordhaug er biskop. Mer om Bjørgvin bispedømme kan du lese på www.kirken.no/bjorgvin. Informasjon om hvordan du stemmer finner du på www.kirkevalget.no/. Dette er de kandidatene vi anbefaler dere å stemme på, uprioritert. Trykk på navnene over for å se hva de ulike kandidatene har svart på våre spørsmål. For mer presentasjon av kandidatene og flere kandidater se kirkevalget.no.

Spørsmålene som kandidatene er blitt stilt:

1) Er du enig i at at likestillingsloven skal gjelde, uten unntak, for Dnk (Den norske kirke)?
2) Er du enig i at Dnk skal vedta en felles ekteskapsliturgi for homofile og heterofile?
3) Er du enig i at det er Dnk sin oppgave å arbeide for mindre sosiale og økonomiske forskjeller i Norge og i verden forøvrig?
4) Er du enig i at alle menighetene i Dnk skal miljøsertifiseres (som grønn menighet eller Miljøfyrtårn) og at det kun skal brukes rettferdig kaffe i kirkelig regi?
5) Er du enig i at Dnk skal være åpen for alle som søker dens fellesskap og sakramenter?
6) Er du enig i at Dnk skal være styrt av sine medlemmer gjennom åpne og demokratiske prosesser?
7) Er du enig i at Dnk skal aktivt søke samarbeid med sosiale bevegelser som arbeider for global rettferdighet, fred og menneskerettigheter, og være en tydelig stemme i kampen for et verdig liv for alle?
8 ) Er du enig i at Dnk skal behandle alle likt uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, sosial status og etnisitet?

 CATHRINE HALSTENSEN

33 år

1. Det mener jeg er en selvfølge
2. Ja
3. Jeg mener det er en av hovedoppgavene våre
4. Ja
5. Ja
6. Ja
7. Ja. Jeg mener vi har et ekstra ansvar siden vi er et så rikt land.
8. Ja. Hvis vi skal være en reell inkluderende og raus folkekirke, mener jeg det er en forutsetning at vi får til likebehandling.

VEMUND ATLE ØIESTAD

62 år

1) Ja
2) Ja. For eit samliv i “kjærlighet, trofasthet og oppofrelse” er i samsvar med Guds skapervilje enten det er heterofilt eller homofilt.
3) Ja. Men kyrkja er ikkje politisk parti, så det er ei utfordring for kyrkja korleis den kan påvirke.
4) Ja, men bør miljøsertifiseres er vel det sterkaste eg kan meine.
5) Ja
6) Ja
7) Ja
8 ) Ja

JULIE-ANE ØDEGAARD

28 år

1) Ja
2) Ja
3) Ja
4) Ja
5) Ja
6) Ja
7) Ja
8 ) Ja

MARTA ONSTEIN

52 år

1. Ja, sjølvsagt!
2. Dette har eg ikkje sett meg nok inn i så eg veit ikkje.
3. Ja.
4. Det bør vera etter lokalt val i soknerådet, men bispedømmerådet bør absolutt leggja til rette for det og aktivt støtta dei som vel slik!
5. Ja
6. Ja
7. Ja
8. Ja

EIVIND EIDHEIM ELSETH

26 år

1. Jeg mener på generelt grunnlag at det er fornuftig å unnta trossamfunn fra likestillingsloven, slik at en ikke tvinger trossamfunn til å gjøre ansettelser som går imot deres teologiske overbevisning. Dersom det dere lurer på er om jeg er imot ansettelsen av homofile eller kvinner så er svaret at jeg ikke er imot ansettelsen av homofile eller kvinner i noen stilling i Dnk.
2. Jeg mener at Dnk skal ha en ekteskapsliturgi for homofile. Jeg ville ønske å se forslag til utkast på ordlyd på liturgi før jeg kom med en uttalelse om det skulle være samme, eller om en skulle ha mer tilpassede liturgier.
3. Jeg ville ikke si at dette er hovedoppgaven til Dnk, men jeg mener at dette er noe som alle burde jobbe for, inkludert Dnk.
4. Det er jeg enig i, og det jobbet jeg for da jeg satt i bispedømmets ungdomsråd.
5. Det er jeg.
6. Det er jeg, men jeg mener også det er godt at vi har et teologisk oversyn i form av biskopene.
7. Ja.
8. Ja.