BORG

Frøydis IndgjerdingenAndreas H. Aarflot | Kari S. Nordberg | Kristian B. Lausund | Ida Marie Nielsen | Bjørn Solberg

Frøydis Indgjerdingen og Andreas H. Aarflot ble valgt inn ved Kirkevalget 11.-12. september. I 2. valgomgang anbefaler vi å stemme på Ida Marie Nielsen.

Borg bispedømme omfatter Østfold fylke og Akershus fylke minus Asker og Bærum. Helga Haugland Byfuglien er biskop. Mer om Borg bispedømme kan du lese på www.kirken.no/borg. Informasjon om hvordan du stemmer finner du på www.kirkevalget.no/. Dette er de kandidatene vi anbefaler dere å stemme på, uprioritert. Trykk på navnene over for å se hva de ulike kandidatene har svart på våre spørsmål. For mer presentasjon av kandidatene og flere kandidater se kirkevalget.no.

Spørsmålene som kandidatene er blitt stilt:

1) Er du enig i at at likestillingsloven skal gjelde, uten unntak, for Dnk (Den norske kirke)?
2) Er du enig i at Dnk skal vedta en felles ekteskapsliturgi for homofile og heterofile?
3) Er du enig i at det er Dnk sin oppgave å arbeide for mindre sosiale og økonomiske forskjeller i Norge og i verden forøvrig?
4) Er du enig i at alle menighetene i Dnk skal miljøsertifiseres (som grønn menighet eller Miljøfyrtårn) og at det kun skal brukes rettferdig kaffe i kirkelig regi?
5) Er du enig i at Dnk skal være åpen for alle som søker dens fellesskap og sakramenter?
6) Er du enig i at Dnk skal være styrt av sine medlemmer gjennom åpne og demokratiske prosesser?
7) Er du enig i at Dnk skal aktivt søke samarbeid med sosiale bevegelser som arbeider for global rettferdighet, fred og menneskerettigheter, og være en tydelig stemme i kampen for et verdig liv for alle?
8 ) Er du enig i at Dnk skal behandle alle likt uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, sosial status og etnisitet?

FRØYDIS INDGJERDINGEN

24 år

1) Jeg mener det er viktig å ta på alvor at likestilling og rett til religion er to verdier som tidvis kan gå på tvers av hverandre. Jeg tror det er en dårlig løsning å tvinge religiøse organisasjoner til å endre teologi gjennom press fra stat og lovverk, men jeg ønsker samtidig å arbeide for at Den norske kirke vil utvikle seg i en slik retning at den ikke ønsker å benytte seg av unntaksretten likestillingsloven gir.
2) Jeg ønsker å ivareta den nåværende ekteskapsliturgien, men samtidig ønsker jeg at det utvikles en ekteskapsliturgi til bruk ved inngåelse av samkjønnede ekteskap.
3) Ja. Det er selvfølgelig ikke bare Dnk som bør jobbe med dette, men Dnk bør helt klart være en viktig aktør på dette feltet.
4) Ja. Jeg mener at det er naturlig om Kirken går foran med et godt eksempel i miljøspørsmål og når det gjelder rettferdig handel.
5) Ja. Hvordan kan man ellers kalle seg en misjonerende kirke, om den ikke er åpen for nye disipler?
6) Ja, men det forutsetter at det er reelle demokratiske prosesser der en stor andel av medlemmene medvirker.
7) Ja.
8 ) Ja!

ANDREAS HENRIKSEN AARFLOT

22 år

1. Ja.
2. Jeg er for at Den norske kirke skal lage en likeverdig velsignelsesliturgi for homofile i regulerte samlivsformer/ekteskap, men jeg synes det skiller seg fra ekteskapet mellom mann og kvinne og at liturgien kan gjenspeile det.
3. Ut fra nestekjærlighetsprinsippet og bibelsk tenkning om rettferdighet og omsorg for de svakeste mener jeg at det er naturlig at Den norske kirke jobber for mindre sosiale og økonomiske forskjeller i Norge og verden for øvrig.
4. Ja, jeg synes alle menighetene i Den norske kirke må miljøsertifiseres og støtter at det kun skal serveres rettferdig kaffe i kirkelig regi. Samtidig må kirken passe seg for at dette ikke blir det eneste vi gjør i arbeidet for en mer rettferdig og miljøvennlig verden.
5. Ja, jeg leser evangeliene som Jesu invitasjon til alle mennesker om fellesskap.
6. For meg er det en selvfølge at alle medlemmer i Den norske kirke må kunne være med å styre kirken gjennom åpne og demokratiske prosesser.
7. Dette er en av mine hjertesaker. Jeg mener at Den norske kirke må være en tydelig stemme i kampen for en rettferdig verden og et verdig liv for alle.
8. Jeg mener at Den norske kirke gjennomgående skal ha ikke-diskriminerende praksiser i møte med mennesker i deres ulikheter og mangfold.

KARI STRAY NORDBERG 

55 år

1) Ja.
2) Jeg heller i retning av JA, men er fortsatt i tenkeboksen i denne saken.
3) Ja.
4) Ja.
5) Ja.
6)  Dnk må styres bådet gjennom Rådsstrukturen og Embetsstukturen. Innenfor Rådsstrukturen er det Kirkemøtet som er høyeste organ, som har åpne og demokratsike prosesser. Øverste organ i embetsstrukturen er bispemøtet. Medlemmene her (biskopene) utnevnes i statsråd, etter et referansevalg. Etter mitt skjønn bør denne ordningen avvikles, til fordel for en ordning der det søkes på disse stillingene og at et organ innenfor Dnk ansetter biskopene. Da blir dette en demokratisk prosess.
7) Ja.
8 ) Dette spørsmålet er uklart stilt.

KRISTIAN BLINDHEIM LAUSUND  

21 år

1) Ja, alle må ha muligheten til å velge det de ønsker.
2) Ikke nødvendigvis, det kan vedtas en egen ekteskapsliturgi for homofile, men det er nok mange heterofile som ønsker den nåværende.
3) Ja, det er en hver kristens oppgave, det ligger i det å ha Jesus som sitt forbilde.
4) Ja, hvis det lar seg gjøre ville det være positivt.
5) Ja, selvsagt.
6) Ja, kirken bør være demokratisk.
7) Ja, absolutt, men kirken må heller ikke glemme sitt eget budskap som er den kristne tro.
8 ) Ja. Igjen mener jeg dette er en selvfølge.

 IDA MARIE NIELSEN 

30 år

1. Ja.
2. Ja.
3. Ja. Det er ikke Dnks ansvar alene, men vi har absolutt et medansvar for at sosiale og økonomiske forskjeller viskes ut.
4. Ja, vi må ha som mål at alle menigheter i Dnk blir miljøsertifisert, samtidig for at vi skal passe oss vel for å la dette bli en hvilepute.
5. Ja, uten tvil. De som vil ta imot Guds ord skal vi ta i mot med åpne armer.
6. Ja. Skal vi ha en åpen og raus folkekirke er vi avhengig av demokratiske prosesser, slik at medlemmene kan være med og bestemme hva slags kirke vi vil ha.
7. Ja. Elsk din neste som deg selv! En kirke som vil fremme mennesket og dets verd, mener jeg har et klart ansvar for å tale de svakes sak. Vi må derfor tørre å være en tydelig stemme i kampen for global rettferdighet.
8. Ja! Alle mennesker er likeverdige.

 BJØRN SOLBERG 

64 år

1) USIKKER PÅ HVILKE UNNTAK DERE TENKER PÅ.
2) JEG ER FOR AT DET SKAL VÆRE EN LITURGI OGSÅ FOR HOMOFILE: LITT USIKKER PÅ OM DEN BØR VÆRE HELT LIK: VIL FØLGE BISPEUTVALGETS FLERTALL.
3) JA
4) EN GOD IDE; MEN SLIK JEG KJENNER MILJØSERIFISERINGEN; FUNGERER DEN MER SOM ET POSITIVY SIGNAL OG BETYR IKKE SÅ VELDIG MYE REELT.
5) JA; MEN SYNES DET ER ET POENG AT NATTVERDEN ER FOR DØPTE.
6) JA
7) JA
8 ) JA