HAMAR

Eleanor Brenna | Solveig Seem | Berit Elisabeth Meiningen | Anne Lise B. Ording | Sigmund R. Berg | Roald Braathen | Elise B. Bulie | John J. W. Delourme| Gunnar Gjevre | Ingrun Jule | Ole Jakob Rustad | Marit Synnøve Strømstad | Reidar Åsgård

Eleanor Brenna, Anne Lise B. Ording, Sigmund R. Berg, Roald Braathen, Ingrun Jule og Reidar Åsgård ble valgt inn ved Kirkevalget 11.-12. september.

Hamar bispedømme omfatter Hedmark og Oppland fylker. Solveig Fiske er biskop. Mer om Hamar bispedømme kan du lese på www.kirken.no/hamar. Informasjon om hvordan du stemmer finner du på www.kirkevalget.no/. Dette er de kandidatene vi anbefaler dere å stemme på, uprioritert. Trykk på navnene over for å se hva de ulike kandidatene har svart på våre spørsmål. For mer presentasjon av kandidatene og flere kandidater se kirkevalget.no.

Her er spørsmålene kandidatene er blitt stilt:

1) Er du enig i at at likestillingsloven skal gjelde,uten unntak, for Dnk (Den norske kirke)?
2) Er du enig i at Dnk skal vedta en felles ekteskapsliturgi for homofile og heterofile?
3) Er du enig i at det er Dnk sin oppgave å arbeide for mindre sosiale og økonomiske forskjeller i Norge og i verden forøvrig?
4) Er du enig i at alle menighetene i Dnk skal miljøsertifiseres (som grønn menighet eller Miljøfyrtårn) og at det kun skal brukes rettferdig kaffe i kirkelig regi?
5) Er du enig i at Dnk skal være åpen for alle som søker dens fellesskap og sakramenter?
6) Er du enig i at Dnk skal være styrt av sine medlemmer gjennom åpne og demokratiske prosesser?
7) Er du enig i at Dnk skal aktivt søke samarbeid med sosiale bevegelser som arbeider for global rettferdighet, fred og menneskerettigheter, og være en tydelig stemme i kampen for et verdig liv for alle?
8 ) Er du enig i at Dnk skal behandle alle likt uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, sosial status og etnisitet?

ELEANOR BRENNA

52 år

Jeg svarer ja på alle spørsmålene dere stiller.

 

SOLVEIG SEEM

53 år

1) I utgangspunktet bør likestillingsloven gjelde også for trossamfunn. Jeg kjenner den ikke godt nok til å vite om den bør gjelde uten unntak. Det kan også være ulemper og få utilsiktede konsekvenser at trossamfunn ikke har rett og mulighet til “lokalt” selvstyre.
2) Ja, aksepterer man ekteskap mellom homofile er det kunstig å skille på liturgien.
3) DnK sin hovedoppgave er å være kirke. Som en del av det er det en oppgave å ta vare på alle mennesker og arbeide for at alle mennesker har lik verdi.
4) Skal og kun er ikke ord jeg vil bruke om eller til noen. Det er vel dessuten ikke åpenbare effekter av hverken grønne menigheter eller rettferdig kaffe. Men målsettingene dette representerer er jeg enig i.
5) Ja, Kirken kan ikke stille betingelser til mennesker som søker Gud.
6) Ja, arbeidet med kirkelig demokrati bli viktig i årene fremover.
7) Det er ikke mulig å være så kategorisk. Det finnes nok organisasjoner som definerer seg til å høre innenfor disse omårdene uten Dnk bør søke aktivt samarbeid. Som en del av en verdensvid kirke er det viktig å være en tydelig stemme for refferdighet på alle områder.
8 ) Ja, det er en selvfølge.

BERIT ELISABETH MEININGEN

60 år

1) JA
2) JA / NEI. DETTE TEMAET ER IKKE FERDIG DISKUTERT! HVIS DET SKULLE BLI FORSKJELLIG LITURGI SÅ BØR IKKE DEN ENE VÆRE MER VERD ENN DEN ANDRE. SE SVAR PÅ SPØRSMAL 5.
3) JA
4) JA. HVIS DET ER MULIG Å FÅ TIL, MEN DET GJELDER ABSOLUTT IKKE BARE KAFFE. HVOR RETTFERDIG DENNE KAFFEN ER, ER OGSÅ NOE EN BØR LURE PÅ!
5) JA, UBETINGET.
6) JA, EN SELVFØLGELIGHET.
7) JA
8 ) JA, EN SELVFØLGELIGHET! SE OGSÅ SVAR PÅ SPØRSMÅL 1.

ANNE-LISE BRENNA ORDING

24 år

1) Ja! Likestilling er viktig på alle arenaer i samfunnet. Dnk bør ikke være noen sinke eller bremsekloss på dette området.
2) På dette spørsmålet må jeg innrømme at jeg er litt usikker. Jeg er for en ekteskapsliturgi for homofile, men er litt usikker på om det skal være en felles liturgi for homofile og heterofile.
3) Ja! Kjempeviktig!
4) Ja!
5) Ja, det burde være en selvfølge.
6) Ja! At vi har råd og utvalg på ulike nivåer i kirken, mener jeg er en av våre store styrker.
7) Ja!
8 ) Ja!

 SIGMUND RYE BERG

72 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

ROALD BRAATHEN

65 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

 ELISE BIRCH BULIE

71 år

1) Ja

2) Jeg ønsker en felles liturgi for velsignelse av både homofile og heterofile. Vil arbeide for at Dnk ikke skal ha vigselsrett, men la det være et borgerlig anliggende

3) Dnk`s første oppgave er å forkynne evangeliet som sier mye om ansvar for å utjevne forskjeller, både sosialt og øk.

4) Menigheter skal utfordres, men det må være demokratisk valg.

5) Ja

6) Ja

7)Dnk skal være åpne for å samarbeide med…, og være en tydelig stemme i kampen for et verdig liv for alle.

8 ) Ja

JOHN JACQUES WASHINGTON DELOURME

21 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

GUNNAR GJEVRE

55 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

INGRUN JULE

40 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

OLE JAKOB RUSTAD

51 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

MARIT SYNNØVE STRØMSTAD

66 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

REIDAR ÅSGÅRD

68 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.