MØRE

Marianne H. Brekken | Kristian Myhre | Olav Myklebust | Lars Polden |

Ingen av våre kandidater ble valgt inn ved Kirkevalget 11.-12. september. I 2. valgomgang anbefaler vi Marianne H. Brekken og Kristian Myhre.

Møre bispedømme omfatter Møre og Romsdal fylke. Ingeborg Midttømme er biskop. Mer om Møre bispedømme kan du lese på www.kirken.no/more. Informasjon om hvordan du stemmer finner du på www.kirkevalget.no. Dette er de kandidatene vi anbefaler dere å stemme på, uprioritert. Trykk på navnene over for å se hva de ulike kandidatene har svart på våre spørsmål. For mer presentasjon av kandidatene og flere kandidater se kirkevalget.no.

Spørsmålene som kandidatene er blitt stilt:

1) Er du enig i at at likestillingsloven skal gjelde, uten unntak, for Dnk (Den norske kirke)?
2) Er du enig i at Dnk skal vedta en felles ekteskapsliturgi for homofile og heterofile?
3) Er du enig i at det er Dnk sin oppgave å arbeide for mindre sosiale og økonomiske forskjeller i Norge og i verden forøvrig?
4) Er du enig i at alle menighetene i Dnk skal miljøsertifiseres (som grønn menighet eller Miljøfyrtårn) og at det kun skal brukes rettferdig kaffe i kirkelig regi?
5) Er du enig i at Dnk skal være åpen for alle som søker dens fellesskap og sakramenter?
6) Er du enig i at Dnk skal være styrt av sine medlemmer gjennom åpne og demokratiske prosesser?
7) Er du enig i at Dnk skal aktivt søke samarbeid med sosiale bevegelser som arbeider for global rettferdighet, fred og menneskerettigheter, og være en tydelig stemme i kampen for et verdig liv for alle?
8 ) Er du enig i at Dnk skal behandle alle likt uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, sosial status og etnisitet?

MARIANNE HERMANN BREKKEN

23 år

1. Ja.
2. Ja, det er noe jeg vil arbeide aktivt for.
3. Kirken skal alltid ta den svake i forsvar og være et moralsk talerør for rettferdighet!
4. Ja, det er jeg enig i. Det er likevel viktig at det ikke blir en hvilepute å miljøsertifiseres og å bruke rettferdig kaffe, men at det heller brukes til å bygge et videre engasjement i menighetene for rettferdighet og bevaring av skaperverket.
5. For å kunne være en folkekirke må vi erkjenne at det finnes ulike behov for deltakelse i menighetslivet og det er derfor viktig at Dnk viser at kirkens rom er åpen for alle som ønsker å delta.
6. Det er viktig å bevare rådstradisjonen i Dnk og det er derfor viktig at medlemmenes bredde er representert i de kirkelige styringsorganene.
7. Ja!
8. Ja.

KRISTIAN MYHRE

20 år

1. Ja.
2. Dette er et vanskelig spørsmål med mange og sterke meninger i begge “leire”. Det aller viktigste når dette skal avgjøres er vilje til samarbeid fra alle parter slik at vi får en positiv prosess som ikke bidrar til splittelse av kirken. Jeg personlig er usikker, men heller mot et “ja”.
3. Som kirke har vi et ansvar for å ha blikket utenfor våre egne grenser. En bred folkekirke må være bevisst og aktiv både i sosialt arbeid, men også i den politiske debatten, slik at vi unngår at enkelte eller grupper faller utenfor samfunnet enten sosialt eller økonomisk, både i Norge og i resten av verden.
4. Jeg er veldig for at så mange menigheter som mulig skal sertifiseres som miljøfyrtårn, og vil jobbe for det, men jeg ønsker ikke å innføre et sertifiseringskrav. Om menighetene får dette påtvunget fra bispedømmerådet eller Kirkemøtet vil det oppleves som noe man må gjøre, og ikke noe man vil gjøre. Dette vil ikke lede til ekte miljøengasjement, noe vi sårt trenger.
5. Som folkekirke må vi være åpen for alle som søker åndelig og mellommenneskelig fellesskap, uansett hva.
6. Vi er ien demokratiseringsprosess i Den norske kirke som er avhengig av åpenhet og demokrati i kirkens organer.
7. Ja. Kirkens Nødhjelp og dets ungdomsorganisasjon Changemaker er en felleskirkelig organisasjon med blant andre Den norske kirke som oppdragsgiver. Dette er svært viktig arbeid som må ivaretas i kirkens arbeid og planlegging, og prioriteres høyt.
8. Som en åpen folkekirke kan vi ikke diskriminere.

OLAV MYKLEBUST

42 år

1) Ja, men eg har respekt for at enkeltpersonar ønskjer å reservere seg for å personleg medverke i handlingar dei ser på som vanskelege utifrå eiga overbevising.
2) Ja, det er ein draum for meg at når eg ein gong finn ein eg ønskjer å dele livet med, så skal det vere mogleg for meg å love dette “overfor Gud og menneske” i mi lokale kyrkje!
3) Ja.
4) I prinsippet ja, men undersøkingar har vist at såkalt “rettferdig kaffi” i enkelte tilfeller er mindre ‘rettferdig’ enn f.eks den kaffien ein kjøper frå andre produsentar, og då er det vanskeleg å forsvare denne ordninga…
5) Ja.
6) Ja, eg ønskjer meg ei kyrkje som i stor grad byggjer på dei same prinsippa som dagens statskyrkje.
7) Ja.
8 ) Ja.

LARS POLDEN

61 år

Svara er klart ja på alle spørsmål. Når det gjeld spørsmål 6 har eg tidlegare vore tilhengar av statskyrkjeordninga, men med ein brei demokratisk oppslutning i alle ledd seier eg no ja her også.