NIDAROS

Ingrid Anna Teigen | Ola T. Lånke | Gunnar Winther | Trude Holm

Ola T. Lånke og Trude Holm ble valgt inn ved Kirkevalget 11.-12. september. I 2. valgomgang anbefaler vi Ingrid A. Teigen og Gunnar Winther.

Nidaros bispedømme omfatter Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker. Tor Singsaas er biskop. Mer om Nidaros bispedømme kan du lese på www.kirken.no/nidaros. Informasjon om hvordan du stemmer finner du påwww.kirkevalget.no/. Dette er de kandidatene vi anbefaler dere å stemme på, uprioritert. Trykk på navnene over for å se hva de ulike kandidatene har svart på våre spørsmål. For mer presentasjon av kandidatene og flere kandidater se kirkevalget.no.

Spørsmålene som kandidatene er blitt stilt:

1) Er du enig i at at likestillingsloven skal gjelde, uten unntak, for Dnk (Den norske kirke)?
2) Er du enig i at Dnk skal vedta en felles ekteskapsliturgi for homofile og heterofile?
3) Er du enig i at det er Dnk sin oppgave å arbeide for mindre sosiale og økonomiske forskjeller i Norge og i verden forøvrig?
4) Er du enig i at alle menighetene i Dnk skal miljøsertifiseres (som grønn menighet eller Miljøfyrtårn) og at det kun skal brukes rettferdig kaffe i kirkelig regi?
5) Er du enig i at Dnk skal være åpen for alle som søker dens fellesskap og sakramenter?
6) Er du enig i at Dnk skal være styrt av sine medlemmer gjennom åpne og demokratiske prosesser?
7) Er du enig i at Dnk skal aktivt søke samarbeid med sosiale bevegelser som arbeider for global rettferdighet, fred og menneskerettigheter, og være en tydelig stemme i kampen for et verdig liv for alle?
8 ) Er du enig i at Dnk skal behandle alle likt uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, sosial status og etnisitet?

INGRID ANNA TEIGEN

20 år

Et kort svar på alle disse spørsmålene er ja.

OLA T. LÅNKE

63 år

1.       Svaret er ja.
2.       Ekteskapet er i første rekke et samfunnsanliggende. Mitt standpunkt er at vigselsmyndigheten bør overlates til et offentlig organ som følge av den nye ekteskapsloven. Deretter blir det opp til det enkelte trossamfunn å utforme egne handlinger for forbønn og velsignelse av de som har begitt seg inn i et forpliktende samliv.
3.       Å støtte bekjempelsen av økonomiske og sosiale forskjeller lokalt som globalt, hører uten tvil til kirkens oppgaver.
4.       Jeg er ikke tilhenger av å påtvinge menighetene noe syn eller praksis når det gjelder miljøsertifisering. Det vil uten tvil virke mer motiverende om de kan bevisstgjøres til å innta et slikt standpunkt på frivillig basis. Det må vi arbeide for.
5.       Ja, jeg mener Dnk må være vidåpen for alle som ønsker fellesskap og sakramenter.
6.       Jeg er for at Dnk skal ledes gjennom åpne demokratiske prosesser, men det må ballanseres mot de områder der det kirkelige embetet etter vår ordning har et aleneansvar.
7.       Jeg er enig i at kirken skal ha en tydelig stemme i spørsmål om global rettferdighet, fred/rettferdighet  og et verdig liv for alle.  Det kan også være lurt å søke samarbeid med andre sosiale bevegelser, men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
8.       Alle mennesker, uansett rase,  kjønn, alder, seksuell orientering osv., er skapt likeverdig og skal behandles i tråd med det.

GUNNAR WINTHER

44 år

1. Ja, det mener jeg er en selvfølge.
2. Ja. Jeg mener ekteskapet er en velsignelse som homofile/lesbiske har like stor rett til å ta del i som heterofile.
3. Ja, og vi må spesielt være et sterkt talerør for dem som faller utenfor i samfunnet. Dette er i tråd med både det Jesus sa og gjorde og vår lutherske arv.
4. Dette er en god tanke som jeg gjerne vil arbeide for. Som mangeårig menighetsrådsleder vil jeg imidlertid få påpeke at denne typen spørsmål bør avgjøres av det enkelte menighetsråd evt. på Fellesrådsnivå. Dette har med kirkedemokratiske prosesser å gjøre.
5. Felleskap: Ja, alle som søker vårt fellesskap. Sakramenter: Alle døpte, men ved f.eks. nattverd skal presten selvfølgelig ikke stå og spørre: Er du døpt?
6. Ja.
7. Ja. Og vi skal søke religionsdialog og samtidig vise tydelig motstand mot alle former for ektremisme og fundamentalisme – også kristenfundamentalisme.
8. Ja, det er en selvfølge. Hvis vi ikke likebehandler fullt ut, kan vi heller ikke kalle oss en folkekirke.

TRUDE HOLM

59 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.