NORD-HÅLOGALAND

Ragnhild B. Opsahl | Geir Ludvigsen

Geir Ludvigsen ble valgt inn ved Kirkevalget 11.-12. september.

Nord-Hålogaland bispedømme omfatter Troms, Finnmark og Svalbard. Per Oskar Kjølaas er biskop.  Mer om Nord-Hålogaland bispedømme kan du lese på www.kirken.no/nord-haalogaland. Informasjon om hvordan du stemmer finner du på www.kirkevalget.no. Dette er kandidaten vi anbefaler dere å stemme på. Trykk på navnet over for å se hva kandidaten har svart på våre spørsmål. For mer presentasjon av kandidaten og flere kandidater se kirkevalget.no.

Spørsmålene som kandidatene er blitt stilt:

1) Er du enig i at at likestillingsloven skal gjelde, uten unntak, for Dnk (Den norske kirke)?
2) Er du enig i at Dnk skal vedta en felles ekteskapsliturgi for homofile og heterofile?
3) Er du enig i at det er Dnk sin oppgave å arbeide for mindre sosiale og økonomiske forskjeller i Norge og i verden forøvrig?
4) Er du enig i at alle menighetene i Dnk skal miljøsertifiseres (som grønn menighet eller Miljøfyrtårn) og at det kun skal brukes rettferdig kaffe i kirkelig regi?
5) Er du enig i at Dnk skal være åpen for alle som søker dens fellesskap og sakramenter?
6) Er du enig i at Dnk skal være styrt av sine medlemmer gjennom åpne og demokratiske prosesser?
7) Er du enig i at Dnk skal aktivt søke samarbeid med sosiale bevegelser som arbeider for global rettferdighet, fred og menneskerettigheter, og være en tydelig stemme i kampen for et verdig liv for alle?
8 ) Er du enig i at Dnk skal behandle alle likt uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, sosial status og etnisitet?

RAGNHILD BJØRVIK OPSAHL

25 år

1. Nei, som prestestudent vil jeg ikke ha en jobb fordi jeg er kvinne, men fordi jeg var den som passet best til jobben.
2. Ja.
3. Ja.
4. Ja.
5. Ja.
6. Ja, jeg er dog for statskirkeordningen.
7. Ja.
8. Ja.

GEIR OVE LUDVIGSEN

42 år

1. Ja.
2. Ja.
3. Ja.
4. Ja.
5. Ja.
6. Ja. I vårt multikulturelle samfunn kan ikke dagens ordning med en statskirke forsvares. Det er imidlertid viktig at en ny ordning sikres finansiering på nivå med dagens ordning og at en arbeider videre med å utvikle kirkens demokratiske strukturer slik at kirkas valgte organer sikres mest mulig legitimitet.
7. Ja.
8. Ja.