OSLO

Solvor H. Eliassen | Håkon Øvrebø | Gard R. Sandaker-Nielsen | Kristin GunleiksrudKristin Walstad Torill S. Ouren | Knut Lundby | Marius Berge Eide| Ole Herman Fisknes|Karin-Elin Berg

Kristin Gunleiksrud, Knut Lundby, Marius Berge Eide og Karin-Elin Berg ble valgt inn ved Kirkevalget 11.-12. september.

Oslo bispedømme består av kommunene Oslo, Asker og Bærum. Ole Christian Kvarme er biskop. Mer om Oslo bispedømme kan du lese på www.kirken.no/oslo. Informasjon om hvordan du stemmer finner du påwww.kirkevalget.no/. Dette er de kandidatene vi anbefaler dere å stemme på, uprioritert. Trykk på navnene over for å se hva de ulike kandidatene har svart på våre spørsmål. For mer presentasjon av kandidatene og flere kandidater se kirkevalget.no.

Her er spørsmålene til kandidatene:

1. Er du enig i at likestillingsloven skal gjelde, uten unntak, for Den norske kirke?
2. Er du enig i at Den norske kirke skal vedta en felles ekteskapsliturgi for homofile og heterofile?
3. Er du enig i at det er Den norske kirke sin oppgave å arbeide for mindre sosiale og økonomiske forskjeller i Norge og i verden forøvrig?
4. Er du enig i at alle menighetene i Den norske kirke skal miljøsertifiseres (som grønn menighet eller Miljøfyrtårn) og at det kun skal brukes rettferdig kaffe i kirkelig regi?
5. Er du enig i at Den norske kirke skal være åpen for alle som søker dens fellesskap og sakramenter?
6. Er du enig i at Den norske kirke skal være styrt av sine medlemmer gjennom åpne og demokratiske prosesser?
7. Er du enig i at Den norske kirke skal aktivt søke samarbeid med sosiale bevegelser som arbeider for global rettferdighet, fred og menneskerettigheter, og være en tydelig stemme i kampen for et verdig liv for alle?
8. Er du enig i at Den norske kirke skal behandle alle likt uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, sosial status og etnisitet?

SOLVOR HAGEN ELIASSEN

26 år

1. For meg blir likestilling et allment perspektiv på samfunnsmessige spørsmål. Det går ikke an å si at likestilling kun skal gjelde Dnk, for det er mange andre aspekter med samfunnet som ikke inkluderer Dnk, men som i all høyeste grad burde inkludere et likestillingssvar til de spørsmål hvor dette er aktuelt!
2. Absolutt. Det finnes for min del ingen grunn til at homofile samliv burde tilsidesettes heterofile samliv, og de er derfor i mine øyne i samme posisjon til å inngå de lovfestelige samlivsformer de ønsker.Når det gjelder kjønnsnøytral ekteskapsform i sådan, syns jeg det er et viktig moment blant annet, og kanskje først og fremst, Norges Kristelige Studentforbund har løftet frem. I den kontekst man lever i idag, burde kjønnsnøytralt være et viktig poeng i mange sammenhenger.
3. Det er hele vårt felles samfunn å arbede for mindre forskjeller, men det er absolutt kirkens oppgave å gå frem som et godt diakonalt eksempel det samaritanske plan man absolutt ser behov for i det sprikende “velferdssamfunnet” man lever i i Norge i dag.
4. Som kristne har vi gitt vårt løfte til Gud om å ivareta skaperverket. Det er viktig og nødvendig at Dnk, og forsåvidt alle som er i kapasitet til det, å ta stilling til miljøspørsmålet, også ned på grasrotplan med miljøsertifisering og Miljøfyrtårn. Likevel er kirken et omspennende organ som finnes i kriker og kroker i Norges langstrakte land, og det kan faktisk ikke, som også kan ses på som et reelt problem, stilles krav til at alle skal være miljøsertifisert, for det lar seg faktisk ikke gjøre mange steder. Dette burde det absolutt taes høyde for og aksepteres, og det betyr ikke at menigheten isådan ikke bryr seg om miljøspørsmålet generelt!
5. Kirken skal være et møtested for de som søker Gud på ulike grunnlag, og den folkekirkelige posisjonen Dnk har tatt, kanskje spesielt de siste år, håper ihvertfall jeg videreformidles og gjennomføres.
6. Kirken skal vel tenkt være et organ først og fremst for sine medlemmer, men så kan man stille seg det spørsmål hvorvidt medlemmene engasjerer seg nor for kirkens beste. Eller er det kirkens beste? Spørsmålet kan ikke besvares før man ser en tydelig profilering på hva Dnk faktisk er, og på hva demokratiprosessen faktisk handler om.
7. Jeg tror det er viktig for Dnk å hente inn og se seg rundt etter samarbeidspartnere på diakonale handlinger. Den norske kirke har vist handlingskraft i mange spørsmål, men har faktisk av folket generelt blitt kritisert for sine meninger om “ting de ikke har noe med”. Jeg tenker at kirken burde jobbe for å nå frem til folket om sine visjoner om ivaretakelse av de grunnleggende verdiene, og det er absolutt en løsning å søke samarbeid med allerede etablerte organisasjoner og bevegelser for dette. Samtidig er det viktig å være kritisk til de man søker samarbeid med, og man skal vite hva man går inn i. Men i utgangspunktet ser jeg ikke noe problem i at Dnk samarbeider med organisasjoner som Røde Kors, Kirkens Nødhjelp osv.
8. Vi er alle skapt i Guds bilde.

HÅKON ØVREBØ

20 år

1. Helt klart.
2. Ja!
3. Dnk skal være der for alle, det skal ikke gjøres forskjell på folk.
4. Ja, det er helt klart en fin tanke.
5. Ja.
6. Ja.
7. Ja, det er klart.
8. Ja.

GARD REALF SANDAKER-NIELSEN

32 år.

1. Ja.
2. Ja.
3. Ja.
4. Ja. Samtidig er det viktig å ikke være fornøyd på grunn av at man har valgt seg ut en symbolsak. Det hjelper lite om all kaffe er rettferdig, om ikke den samme oppmerksomheten rettes mot det menighetene bruker av frukt, kaker, energi, etc. etc. Kaffe er viktig, men det er mange saker som er viktige.
5. Ja.
6. Ja. Samtidig er det viktig at presteskapets innflytelse og teologiske kompetanse i kirken ivaretas og gjøres nytte av på en god måte.
7. Ja.
8. Ja.

KRISTIN GUNLEIKSRUD

50 år

1. Ja.
2. Jeg er for at Dnk skal vedta en ekteskapsliturgi for homofile, men den synes ikke den nødvendigvis bør være identisk for homofile og heterofile. Noen variasjoner i enkelte formuleringer kan vel være greit.
3. Ja, og å arbeide utrettelig for å bedre levekårene for fattige og utsatte i Norge og verden forøvrig.
4. Tja. Miljøengasjementet er selvsagt bra, og det er absolutt behov for større bevissthet innen kirken. Men jeg synes dessverre den rettferdige kaffen er så vond….
5. Ja.
6. Dette spørsmålet er litt vanskelig å tolke. Demokratiske prosesser skal være åpne: Ja, absolutt. Medlemmene skal ha innflytelse: Ja, absolutt. Men i tillegg til de demokratiske prosessene har jo kirken andre styringslinjer. Gjennom prestene, for eksempel, og forholdet mellom de ulike styringslinjene i kirken er så komplisert at da trenger jeg en side for å kommentere alt…
7. Ja.
8. Ja, selvsagt.

KRISTIN WALSTAD

36 år

1. Ja, det er min visjon. Men i forhold til de rammer og strukturer som eksisterer er det langt fram.
2. Ja.
3. Ja, her er kirken også en viktig og stor samfunnsaktør som kan bidra.
4. Ja, det er absolutt innenfor rekkevidde.
5. Ja. Jeg vil at kirken skal være en åpen folkekirke som ønsker alle velkommen. Troende, søkende eller tvilende, medlem eller ikke medlem, jeg vil at kirken skal være åpen for alle.
6. Ja, det er viktig at kirkens demokrati styrkes, spesielt med tanke på valgene og kandidatpresentasjonen. Innad i kirken fungerer demokratiet allerede godt. Noen frykter partipolitikkens innblanding i kirkevalget, men det kan fort bli en realitet når kirkens nettverk og kirken selv ikke har apparat til å drive valgkamp.
7. Ja, og jeg synes Dnk har et stort og viktig engasjement her. Her har Kirkens Nødhjelp med solid støtte i menighetene en unik rolle.
8. Ja. Motsatt: diskriminering hemmer inkludering og utvikling.

TORILL SANDVIK OUREN

60 år

1. Ja, selvsagt.
2. Ja det venter jeg veldig på.
3. Ja, delvis. Men kirken skal ikke være et politisk parti.
4. Ja, god idé. Vi bruker den selv.
5. Ja, selvsagt.
6. Ja, dette er helt essensielt for folkekirken.
7. Ja. Vi kan gjøre mye mer for menneskerettigheter.
8. Ja, selvsagt. Kirken skal være slit at annerledestroende likevel kan søke tilflukt der.

KNUT LUNDBY

63 år

1. Loven forplikter Dnk til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling, men lovens unntak for saklig begrunnet forskjellsbehandling i trossamfunn er fremdeles nødvendig.
2. I denne omgang avventer jeg samlivsutredningen som snart kommer til behandling i kirkens organer.
3. Ja.
4. Ja til miljøsertifisering. Rettferdig kaffe er bra.
5. Ja.
6. Ja, jeg er for direkte valg til kirkelige organer der lekfolk har flertall, men prester, proster og biskoper har samtidig et selvstendig ansvar.
7. Ja.
8. Ja.

 MARIUS BERGE EIDE

21 år

1. Ja. Skal kirken ha legitimitet til å kjempe for et rettferdig samfunn, bør den være rettferdig selv.
2. Ja, den nåværende overgripende praksisen der homofiles kjærlighet blir diskriminert, må ta slutt.
3. Ja, og det er en oppgave som allerede tas alvorlig.
4. Ja, og samtidig er det viktig at sertifiseringen ikke dreper engasjementet i menigheten. Rettferdig kaffe er bare et av mange tiltak, og jeg ser ingen grunn til at det skal fremheves spesifikt. Bevissthet blant ansatte og i menigheten er det beste tiltaket!
5. Ja, men man må være døpt for å kunne bli ansatt eller inneha posisjoner i råd og organer.
6. Ja. Skal kirken ha ansvaret for demokratiet, må man stemme under kirkevalget
7. Kirken bør søke samarbeid med de som deler målet om en rettferdig verden. Samtidig må kirken være klar på at den ikke innehar noe politisk preferanse eller er partisk; dette bør også være krav til de Dnk skal jobbe sammen med.
8. Ja, gjennom Jesus ser vi Guds kjærlighet til oss alle.

OLE HERMAN FISKNES

73 år

1. Jeg er enig med Kirkemøtet i at det skal være full likestilling i Dnk, men er redd for å kriminalisere de konservative menighetene.
2. Ja.
3. Ja, men en kirke arbeider annerledes enn et politisk parti eller hjelpeorganisasjon.
4. Ja.
5. Ja, men stemmerett og valgbarhet må være betinget av medlemskap.
6. Ja, men det geistlige embetet må være delaktig i styringen.
7. Ja, som et utgangspunkt, men en kirke kan ikke samarbeide med hvem som helst. Det er lett å bli tatt til inntekt for noe en kirke ikke kan stå for.
8. Ja.

 KARIN -ELIN BERG

33 år

Svarer ja på alle spørsmålene.