STAVANGER

Gyrid Espeland | Arne Jon Myskja| Svein Helgesen | Elisabeth S. Sande

Gyrid Espeland ble valgt inn ved Kirkevalget 11.-12. september.

Stavanger bispedømme omfatter Rogaland fylke. Erling Pettersen er biskop. Mer om Stavanger bispedømme kan du lese på www.kirken.no/stavanger. Informasjon om hvordan du stemmer finner du på www.kirkevalget.no. Dette er de kandidatene vi anbefaler dere å stemme på, uprioritert. Trykk på navnene over for å se hva de ulike kandidatene har svart på våre spørsmål. For mer presentasjon av kandidatene og flere kandidater se kirkevalget.no.

Spørsmålene som kandidatene er blitt stilt:

1) Er du enig i at at likestillingsloven skal gjelde, uten unntak, for Dnk (Den norske kirke)?
2) Er du enig i at Dnk skal vedta en felles ekteskapsliturgi for homofile og heterofile?
3) Er du enig i at det er Dnk sin oppgave å arbeide for mindre sosiale og økonomiske forskjeller i Norge og i verden forøvrig?
4) Er du enig i at alle menighetene i Dnk skal miljøsertifiseres (som grønn menighet eller Miljøfyrtårn) og at det kun skal brukes rettferdig kaffe i kirkelig regi?
5) Er du enig i at Dnk skal være åpen for alle som søker dens fellesskap og sakramenter?
6) Er du enig i at Dnk skal være styrt av sine medlemmer gjennom åpne og demokratiske prosesser?
7) Er du enig i at Dnk skal aktivt søke samarbeid med sosiale bevegelser som arbeider for global rettferdighet, fred og menneskerettigheter, og være en tydelig stemme i kampen for et verdig liv for alle?
8 ) Er du enig i at Dnk skal behandle alle likt uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, sosial status og etnisitet?

GYRID ESPELAND

57 år

1. Ja, det er jeg helt enig i.
2. Jeg er i alle fall for at det skal være liturgi for alle typer ekteskap. Når liturgier lages, gis det gjerne mange valgmuligheter i en og samme liturgi, avhengig av paret og situasjonen. Derfor er det mulig å lage en felles liturgi som har trofasthet, kjærlighet og respekt som sentrale elementer. Det er jo f.eks både unge og gamle (etter fruktbar alder) som gifter seg, ikke bare heterofile eller homofile. Vi trenger derfor flere varianter.
3. Ja, dette er en viktig oppgave som også kirken må ta del i.
4. Ja, dette er et viktig mål som er med å vise veg til en bedre verden. I den menigheten jeg er menighetsrådsleder i nå, så har vi besluttet å være grønn menighet og satt mål. Rettferdig kaffe har vi brukt i mange år allerede.
5. Ja, så absolutt!
6. Ja, det er et svært viktig prinsipp. Jeg ønsker å jobbe for størst mulig valgdeltakelse i år som ved de to foregående valgene.
7. Ja, dette burde være en selvfølge for alle.
8. Ja, det er en selvfølge for meg.

ARNE JON MYSKJA

58 år

1. Ja. Eg kan ikkje sjå at det er paragrafar i likestillingslova som er i konflikt med kristen tru og etikk. Difor ser eg ikkje i dag behov for unntak. Likevel er det viktig å halde fast at DnK først og fremst er eit trussamfunn og vi må søke grunnlag for vår etikk i Bibelen i tillegg til landet sine lover. Dermed kan det tenkjast situasjonar der kyrkja må ivareta denne rolla på tvers av samfunnet sine vanlige lover. Det er lettare å finne eksempel på dette i andre statar enn Norge, men det kan også skje her.
2. Slik eg forstår Bibelen har ekteskapet mellom mann og kvinne ein spesiell status i skaparordninga. Likevel må kyrkja forholde seg til at homofile kan inngå ekteskap i Norge, på lik linje med heterofile. I det nye testamentet ser vi stadig at Jesus held fram omsorg for vår neste og advarer mot fariseisme og sjølvgodheit. Argumenta som aksept av homofilt samliv liknar mykje på argumenta mot kvinnelege prestar for 30 år sidan. Eg trur vi som kyrkje må vere på vakt mot den innebygde konservatismen som ligg i at vi synes det er trygt å gjere ting slik generasjonen før gjorde det. Kyrkja og kristen etikk har utvikla seg mykje gjennom hundreåra, det er mykje som kyrkja hevda i middelalderen som vi ser med skrekk tilbake på i dag. Difor må vi som generasjon stå til rette for korleis vi behandlar kvarandre og vi som kyrkje har eit spesielt ansvar for å ha lagt stein til byrda for mange homofile. Eg er uenig med dei som meiner at Bibelen seier nei til homofilt samliv innanfor forpliktande rammer. Difor meiner at kyrkja bør ha eit rituale for velsigning av samliv, også inngåtte homofile ekteskap fordi det er det den norske stat tilbyr dei homofile som forpliktande rammer for samliv.
3. Det er kyrkja og den enkelte kristen si oppgåve å arbeide mot urettferd og engasjere seg for menneskerettar og for dei svake i samfunnet. Dette betyr ikkje at kyrkja sitt oppdrag er å kjempe mot ulikheit, men mot urettferd.
4. Menigheitene bør legge vekt på at det å verne skaparverket er ein del av vårt oppdrag som kyrkje. Det er bra å forplikte seg på dette gjennom sertifisering, men synes det må skje gjennom at kyrkjelydane får hjelp og tilrettelegging. Kyrkjelydane bør bruke varer som stør rettferdig handel.
5. Vi har ei opa kyrkje med ope nattverdbord. Ein kyrkjelyd er likevel eit fellesskap med ein prest som har hyrdefunksjon. Det inneber også ansvar for å samtale og gi råd, i ekstreme tilfelle kan det også tenkjast at det kan innebere at preseten bør kreve samtale før ein person blir gitt nattverd. Dei siste tiders hendingar har minna oss om at det finnes handlingar som kan vere så uhyrlege at presten kan ha behov for å kjenne motivet for å ynskje nattverdsfellesskap før ho/han erklærer tilgjeving på vegne av Gud.
6. I prinsippet er eg for å avskaffe statskyrkje-institusjonen, men eg er sterk tilhengar av at kyrkja skal styrast gjennom opne, demokratiske prosessar der alle medlemmar er invitert til å delta.
7. Ja
8. Ja, men kyrkja må kunne setje forventningar til sine tillitskvinner/menn og sine tilsette når det gjeld livsførsel og etiske haldningar.

SVEIN HELGESEN

63 år

1. I utgangspunktet ja – i den forstand at kyrkja skal vere opptatt av å sikre hovudintensjonane i lova Prinsipielt bør det likevel som idag fortsatt finnast ei viss opning for enkelte unntak for trussamfunn.
2. Eg trur ikkje felles liturgi ord for ord er svaret, men er opptatt av at vi må kome vidare i denne saka og finne ei ordning som det kan vere breiast mogleg oppslutning om.
3. JA. Kyrkja bør både tale klart og arbeide praksis for å fremje likeverd på alle område, i eit globalt perspektiv.
4. JA. Kyrkja bør finne gode praktiske måtar å framstå som eit miljøfyrtårn og ambassadør for meir rettferdig fordeling av godene i verda.
5. JA.
6. JA.
7. JA.
8. JA – fordi kyrkja sin basis er nåde – utan bestemte krav.

ELISABETH SORTLAND SANDE

47 år

Jeg svarer JA på alle spørsmålene.