TUNSBERG

Hilde-Solveig T. Johnsen | Hilde Nygaard Ihle | Ingvild Kaslegard | Berit Borgersen | Åse Marie Green| Atle Olav LjåstadArild Mikkelsen| Morten L. Strand| Kjell Rune Wirgenes | Jorun Øhren

Hilde-Solveig T. Johnsen ble valgt inn ved Kirkevalget 11.-12. september. I 2. valgomgang anbefaler vi Hilde Nygaard Ihle og Ingvild Kaslegard.

Tunsberg bispedømme omfatter Vestfold og Buskerud fylker. Laila R. Dahl er biskop. Mer om Tunsberg bispedømme kan du lese på www.kirken.no/tunsberg. Informasjon om hvordan du stemmer finner du påwww.kirkevalget.no/. Dette er de kandidatene vi anbefaler dere å stemme på, uprioritert. Trykk på navnene over for å se hva de ulike kandidatene har svart på våre spørsmål. For mer presentasjon av kandidatene og flere kandidater se kirkevalget.no.

Spørsmålene som kandidatene er blitt stilt:

1) Er du enig i at at likestillingsloven skal gjelde, uten unntak, for Dnk (Den norske kirke)?
2) Er du enig i at Dnk skal vedta en felles ekteskapsliturgi for homofile og heterofile?
3) Er du enig i at det er Dnk sin oppgave å arbeide for mindre sosiale og økonomiske forskjeller i Norge og i verden forøvrig?
4) Er du enig i at alle menighetene i Dnk skal miljøsertifiseres (som grønn menighet eller Miljøfyrtårn) og at det kun skal brukes rettferdig kaffe i kirkelig regi?
5) Er du enig i at Dnk skal være åpen for alle som søker dens fellesskap og sakramenter?
6) Er du enig i at Dnk skal være styrt av sine medlemmer gjennom åpne og demokratiske prosesser?
7) Er du enig i at Dnk skal aktivt søke samarbeid med sosiale bevegelser som arbeider for global rettferdighet, fred og menneskerettigheter, og være en tydelig stemme i kampen for et verdig liv for alle?
8 ) Er du enig i at Dnk skal behandle alle likt uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, sosial status og etnisitet?

HILDE-SOLVEIG TROGSTAD JOHNSEN

20 år

1) Spørsmålet ikke besvart.
2) Jeg synes Dnk skal lage en egen liturgi for ekteskap for homofile.
3) Ja, jeg mener Dnk skal være aktiv i samfunnsdebatter og skal være en forkjemper for en mer rettferdig verden.
4) Ja, det mener jeg er et godt mål. At alle menigheter bør kjøpe fair trade varer og tenke på miljøet i deres hverdag.
5) Ja. Jeg ønsker en sann folkekirke. Som er en god møteplass hvor alle skal kjenne seg velkommen og inkludert.
6) Ja.
7) Ja.
8 ) Jeg mener menneskeverdet er det viktigste. Vi skal behandle mennesker likt, uansett kjønn, status og etnistitet. Jeg vil at kirken skal være modig nok til å være en åpen møteplass for alle. Respekt også for andre religioner er også viktig.

HILDE NYGAARD IHLE 

43 år

1) Ja.
2) Ja. Jeg mener at det er viktig og riktig å ha felles ekteskapsliturgi for både homofile og heterofile. Jeg mener at homofile på linje med heterofile skal få lov til å leve i et forpliktende fellesskap når de er glade i hverandre. Dersom kirken i fremtiden ikke lenger har vigselsrett, mener jeg vi må ha en felles liturgi for velsignelse av inngåtte ekteskap for både homofile og heterofile.
3) Ja, jeg mener DnK i samarbeid med kirkelige organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Kirkens bymisjon, Kirkens SOS osv. skal arbeide for mindre sosiale og økonomiske forskjeller i Norge og verden forøvrig. Jeg ønsker ikke at kirkens engasjement skal konkurrere med våre søsterorganisasjoner. Der andre er gode må vi være tydelige på hvor vi står og samarbeide for å oppnå resultater. Men, kirken bør ha dette som et viktig tema i vårt arbeid både nasjonalt og lokalt.
4) I prinsippet synes jeg det er en god ide at DnK skal miljøsertifiseres, men jeg tenker at ansvaret for gjennomføring i menighetene ligger hos menighetsråd og fellesråd. Kirkemøtet og bispedømmeråd kan legge føringer og bistå til at det kan bli mulig.
5) Ja.
6) Ja. Derfor er kirkevalget så viktig. I den videre diskusjonen omkring forholdet mellom stat og kirke må vi vise at vi klarer å mobilisere medlemsmassen. Det er først når vi får medlemmene på banen at vi blir troverdige i ønsket om fortsatt å være en Folkekirke. Jeg er f.eks. opptatt av at kirken må få velge sine biskoper selv, ingen andre trossamfunn hadde funnet seg i at statsråden utnevner deres religiøse ledere. Men, for å komme dit må vi kunne vise til at medlemmene deltar i åpne og demokratiske prosesser.
7) Ja.
8 ) Ja.

 INGVILD KASLEGARD

35 år

1)Eg meiner at Dnk primært er eit trussamfunn, og fyrst og fremst må tenkje ut frå det.
2) Ja. Eg meinar at kyrkja bør ha ein liturgi for menneske av same kjønn som ynskjer velsigning av parforholdet sitt.
3) Eg meinar at DNK skal arbeide for å styrke bevisstheta til oss som kyrkje om viktigheta for diakonalt arbeid på samfunnsnivå.
4)Eg meiner at Dnk skal arbeide for å styrkje bevisstheita rundt miljø og forbruker spørsmål og vårt forvaltaransvar.
5) Eg meiner at ei av hovudoppgåvene til DNK er å forvalte sakramenta for dei som søker del i dei.
6) Eg meinar at alle meiningar lyt bli høyrde, og dei styrande må konkludere ut frå det samt ut frå den enkelte si tru og samvit.
7) Eg meinar at DNK må arbeide for å styrke bevisstheta til oss som kyrkje om viktigheta for diakonalt arbeid på samfunnsnivå og vår oppgåve der.
8 ) Eg meinar at DNK skal vere eit fellesskap av truande menneske uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, sosial status og etnisitet.

BERIT BORGERSEN 

63 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

ÅSE MARIE GREEN 

67 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

ATLE OLAV LJÅSTAD 

63 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

ARILD MIKKELSEN 

63 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

MORTEN LØBERG STRAND 

25 år

1) Kirken må rette seg etter norsk lov, ikke minst så lenge den selv er en del av staten. Krav om kristen tro og medlemsskap i kirken må fortsatt kunne være en forutsetning uavhengig av dette da det har med kvalifikasjon å gjøre.

2) Jeg mener vi først må ta en revurdering og debatt i hele samfunnet om hvorvidt livssynssamfunn i Norge fortsatt skal ha rett til å forestå inngåelse av lovlige ekteskap. Jeg tror dette vil tvinge seg frem i takt med at stadig flere i dag innvilges denne retten og i forbindelse med avklaring av forholdet Kirke/ stat. For vår Lutherske kirke er et eventuelt bortfall av vigselsretten teologisk uproblematisk.

Ut i fra at jeg har disse synene vurderer jeg i spørsmålet om felles ekteskapsliturgi kun forbønnshandlingen for inngått borgerlig ekteskap. Jeg mener denne burde kunne gis alle gifte og justeres med evt. Nødvendige tilpasninger for å passe flere slags parforhold. Kirken må kunne gi alle mennesker forbønn!

2)Dette er absolutt blant kirken og kristnes viktigste oppgaver og kall. Her er DnK allerede “utstyrt” med tilsluttede organisasjoner og forbindelser til organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Kirkens Bymisjon, Misjonsorganisasjoner osv som besitter store ressurser og gjør en viktig innsats. Kirkens oppgave må være å benytte seg av disse og kanalisere midler og engasjement til deres arbeid.

 

3)Økt miljøbevissthet er en viktig målsetting i kirkelig virksomhet og for alle medlemmer av Kirken. Bispedømmet og de sentrale organer bør oppfordre og legge til rette, men mer konkrete og detaljerte tiltak bør overlates menighetene evt. Felles/ prostiråd hvor det er naturlig. Her er det nok per i dag mye god vilje men samtidig et stykke å gå for å sette ting ut i livet.

5) Gudstjenestens og det øvrige fellesskap og Herrens Bord har en plass for alle som oppriktig søker dit.

6) Kirken må tilstrebe åpenhet i alle prosesser hvor dette ikke kommer i konflikt med helt særskilte krav (taushetsplikt ovenfor personlige forhold o.l.). Demokratisk (med)styre er en selvfølge i mine øyne. Samtidig må ikke dette fullstendig få undergrave den viktige funksjonen som prester og biskoper og deres faglige embeter har i ledelsen av Kirke og Menighet.

7) Som nevnt et grunnleggende mål for kirkens arbeid. Jeg har nevnt en del om kirkens forhold til slike organisasjoner under spørsmål 2. Det er klart at kirken også kan søke samarbeid med internasjonale eller utenlandske organisasjoner med felles mål i disse spørsmålene. Dette handler også om å søke mot fellesskapet i den verdensvide Kirke, den sanne KIRKEN, hvor alle kristne er forent.

 

8 ) Dette er en grunnleggende del av kristen livsførsel og bør være en selvfølge for kirken.

 

KJELL RUNE  WIRGENES 

44 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.

JORUN ØHREN 

63 år

Kandidaten har ikke svart på spørsmålene.